تبلیغات

خون واقعی، جلد اول و دوم

برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.برای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.


دریافت نسخه ی کامل جلد 2
دریافت نسخه ی کامل جلد 1


منبع :  وبگاه افسانهها

خون واقعی، جلد سوم: کلوب مردگانبرای دیدن تصویر اصلی در صفحه جدید کلیک کنید.


کلوب مردگان- پیش‌گفتارکلوب مردگان- فصل 1خون واقعی 3- فصل دو